Öğrenci Üye Yönetmeliği

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

ÖĞRENCİ ÜYE YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği ve ulaştırma mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin; akademik, sosyal ve kültürel sorunlarına demokratik ve bilimsel üniversite ekseninde çözüm üretmek, bu süreçte Meslek Odalarını tanımalarını ve Oda faaliyetleri içinde yer almalarını sağlamak ile Oda`nın üniversiteler ile yürüttüğü işbirliği çalışmalarına bu çerçevede de katkıda bulunmaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği ve ulaştırma mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin, Oda`ya "Öğrenci Üye" olarak kaydedilmelerinin esaslarını, Öğrenci Üyelerin hak ve sorumluluklarını, Oda ile ilişkilerini ve Oda çatısı altında örgütlenmelerinin kurallarını tanımlar ve kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte,

a) Oda (İMO): TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası` nı,

b) Şube: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Şubesi` ni,

c) OYK: Oda Yönetim Kurulu`nu,

ç) ŞYK: Şube Yönetim Kurulu`nu,

d) Öğrenci: Ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği ve ulaştırma mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencileri,

e) Öğrenci Üye: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Oda`ya kaydı yapılan öğrencileri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi,

Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları

 

Öğrenci Üyelik koşulları

MADDE 5 - (1) Oda`ya Öğrenci Üye olabilmek için, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği ve ulaştırma mühendisliği bölümlerinde lisans öğrencisi olmak zorunludur.

 

Öğrenci üyelik kaydı için gerekli belgeler

MADDE 6 - (1) Öğrenci Üyelik kaydı için aşağıdaki belgeler gereklidir;

a) Öğrenci üye adayı tarafından doldurulmuş öğrenci üyelik başvuru formu,

b) Aslı ibraz edilmek kaydıyla, nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Aslı ibraz edilmek kaydıyla, öğrenim görmekte olduğu üniversite tarafından düzenlenmiş, başvurunun yapıldığı öğrenim yılına ait öğrenci belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

d) OYK tarafından belirlenen Öğrenci Üye kayıt ücretinin ödendiğini gösterir makbuz,

e) İMO üye aidatının %5`ini geçmemek üzere OYK tarafından her yıl belirlenen Öğrenci Üye aidatının ödendiğini gösterir makbuz.

 

 

Öğrenci Üyelik kayıt işlemleri ve geçerlilik süresi

MADDE 7 – (1) Öğrenci Üyelik kayıt işlemleri;

a) Yönetmeliğin 5. maddesinde tanımlanan öğrencinin, 6. Maddesinde belirtilen belgelerle Şube`ye başvurması halinde, "Öğrenci Üye" olarak Oda`ya ön kaydı yapılır ve Oda onayından sonra Öğrenci Üye Kimliği verilir. Şubeler yalnızca kendi etkinlik alanlarında yer alan üniversitelerdeki öğrencilerin "Öğrenci Üye" ön kayıt işlemlerini yaparlar.

b) Öğrenci üyenin üyelik kayıt bilgileri Oda veri tabanı içerisinde ayrı bir bölümde tutulur.

(2) Öğrenci üyelik geçerlilik süresi;

a) Öğrenci Üyelik süresi bir öğretim yılı ile kısıtlıdır.

b) Öğrenci Üyelik, her öğrenim yılı başlangıcında Öğrenci Üyenin bu Yönetmelik`in 6. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen evrakla birlikte başvurusu ile bir yıl geçerli kılınarak, Öğrenci Üye kimlik kartının vizelenmesiyle sürdürülür.

c) İMO üye aidatının %5`ini geçmemek üzere OYK tarafından her yıl belirlenen Öğrenci üye aidatı, Öğrenci Üye tarafından her öğrenim yılı başında kimlik vize işlemleri sırasında ödenir.

Öğrenci Üyeliğin son bulması

MADDE 8 -  (1) Öğrenci Üyelik;

a) Öğrenci Üye`nin üyelikten istifa etmesi,

b) Herhangi bir nedenle öğrenciliğin sona ermesi.

c) Yönetmelik hükümlerine, Oda ve Birlik yönetmeliklerinde tariflenen mesleki davranış ilkelerine aykırı davranması halinde ŞYK veya Öğrenci Konseyi`nin talebi ve OYK kararı, ile son bulur.

ç) OYK tarafından belirlenen mesleki davranış ilkelerine aykırılık durumunda OYK tarafından sonlandırılır.

d) Mezun olduğu tarih itibariyle öğrenci üyelik sona erer ve yönetmelik kapsamında üstlenmiş olduğu görevler düşer.

e) Üniversiteye kayıt yılından itibaren 6 tam yılın sonu itibariyle üyeliği düşürülür.

 

Öğrenci Üyenin hakları ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Öğrenci Üye,

a) Oda etkinliklerinden (kurs, seminer, sempozyum, kongre, teknik gezi vb.) indirimli olarak yararlanır. İndirim oranı, yayınlarda %10`un, etkinliklerde %50 nin altında olmamak koşuluyla, Şube Öğrenci Kurulu tarafından önerilir ve ŞYK kararı ile belirlenir.

b) Oda`nın sağladığı "staj yeri " olanaklarından öncelikli olarak yararlanır. ŞYK staj yeri bulma ve yönlendirme konusunda en az bir şube çalışanını görevlendirmekle yükümlüdür.

c) Üniversite Temsilcileri aracılığıyla ücretsiz olarak dağıtılan Şube Bülteni, Teknik Güç ve OYK tarafından belirlenen diğer ücretsiz yayınlardan yararlanır.

ç) Kendi isteği veya Oda organlarından herhangi birinin talebi halinde, ŞYK kararı ile Şube Komisyonlarına, OYK kararı ile Oda Komisyonlarına "Öğrenci Üye" statüsü ile katılabilir.

d) Oda organlarına aday olamaz, Oda organı seçimlerinde oy kullanamaz.

e) Mühendislik hizmetleri konusunda üyelerin sahip olduğu yetkilere sahip olamaz.

(2) OYK ve ŞYK, Öğrenci Üye ile Oda ve/veya Şube ilişkilerini yürütmek üzere birer yönetim kurulu üyesini görevlendirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Üye Örgütlülüğü Organları

 

Üniversite ve Sınıf Temsilcisi seçimi

MADDE 10 - (1) Üniversite ve Sınıf Temsilcisi Seçimi;

a) Ülke genelindeki üniversitelerde yapılacak öğrenci üye üniversite ve sınıf temsilcileri seçimleri 15 Kasım tarihine kadar yapılır. Bu tarihten sonra yapılacak seçim sonucu belirlenen Üniversite ve Sınıf Temsilcileri Öğrenci Meclisine katılamazlar. Şubeler, öğrenci üye üniversite ve sınıf temsilcileri seçim tarihi ve yerini en az 10 gün öncesinden duyurur.

b) Seçimlerde, seçim tarihinden en az 15 gün öncesine kadar kayıt yaptırmış öğrenci üyeler oy kullanabilirler. Üniversite ve/veya sınıf temsilcisi adayı olmadığı ya da sadece bir öğrenci üyenin aday olduğu durumlarda ŞYK kararı ile Üniversite ve/veya sınıf temsilcileri 11.madde 1.fıkra (f) bendi, 2.fıkra (f) bendi ile bu maddenin 1.fıkra (b) bendi koşullarına uygun olarak atama ile belirlenir.

   

Üniversite ve Sınıf Temsilcisinin görevleri

MADDE 11- (1) Sınıf Temsilcisi,

a) Öğrenci Üye örgütlülüğünü sınıf bazında yürüten kişidir.

b) Sınıfındaki öğrencileri bu yönetmeliğin amaçları doğrultusunda organize eder, öğrenci örgütlenmesi ile ilişkisini sağlar ve Oda faaliyetlerinde yer almaları için gerekli çalışmayı yapar.

c) Sınıf temsilcisi, sınıfındaki Şube`ye kayıtlı öğrenci üyelerce 15 Kasım tarihine kadar seçilir.

ç) Sınıf temsilcisinin görev süresi bir akademik yıldır; yeni sınıf temsilcisi belirlenene kadar görevi devam eder.

d) İnşaat Mühendisliği ve ulaştırma mühendisliği eğitimi, aynı üniversitede ikinci öğretim olarak da veriliyorsa, ikinci öğretim için de yukarıdaki koşullar çerçevesinde sınıf temsilcileri seçilir.

   e) Şube Yönetim Kurulu 1. Sınıflar için sınıf temsilcilerini seçime gerek olmaksızın atayabilir.

   f) Seçim tarihinden 15 gün öncesine kadar kayıt yaptırmış öğrenci üyeler aday olabilir. Sınıf temsilciliğine, normal öğretim süresi dışında eğitimine devam eden öğrenci üyeler aday olamaz.

(2) Üniversite Temsilcisi,

a) Öğrenci Üye örgütlülüğünü üniversite bazında yürüten kişidir.

b) Sınıf Temsilcilerinin faaliyetlerini bu yönetmelik çerçevesinde organize eder.

c) Öğrenci Üye toplantılarını ve Sınıf Temsilcileri ile yapılacak toplantıları düzenler.

ç) Öğrenim gördüğü üniversitenin öğrenci dernek ve toplulukları, öğretim üyeleri, inşaat mühendisliği ve ulaştırma mühendisliği bölümü yönetimi, mühendislik ve/veya inşaat fakültesi yönetimi ve üniversite yönetimi ile yönetmelik kapsamında iletişim kurmada yetkilidir.

d) Görev süresi bir akademik yıldır; yeni üniversite temsilcisi belirlenene kadar görevi devam eder.

e) Toplam iki akademik yıldan fazla görev yapamaz.

f) Seçim tarihinden 15 gün öncesine kadar kayıt yaptırmış öğrenci üyeler aday olabilir. Üniversite temsilciliğine üniversitenin hazırlık, 4. sınıf ve normal öğretim süresi dışında eğitimini sürdüren öğrenci üyeler aday olamaz

(3) Şube Öğrenci Kurulu,

a) Şubenin etkinlik alanında ikiden fazla üniversitenin yer alması halinde bu üniversitelerin Üniversite Temsilcilerinden oluşur; Kurul kendi arasından bir sözcü seçer. Sözcü oturumları yönetir ve Kurulu temsile yetkilidir.

b) Şubenin etkinlik alanında bir üniversite olması halinde üniversite ve sınıf temsilcilerinden oluşur. Bu durumda üniversite temsilcisi kurul sözcülüğü görevini üstlenir.

c) Şubenin etkinlik alanında iki üniversite olması halinde üniversite ve sınıf temsilcilerinden oluşur. Bu durumda kurul sözcülüğü görevini üniversite temsilcilerinden kendi aralarında seçtikleri biri yürütür. Kendi aralarında seçim yapamamaları halinde Şube Yönetim Kurulu`nca belirlenir.

ç) Ayda bir kez toplanabilir. Yönetmeliklere, Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Meclisi kararlarına uygun olmak şartı ile ve katılanların oy çokluğu ile kararlarını alır. Karar defterine işler ve ŞYK` una iletir. İletilen kararlar, ŞYK tarafından değerlendirilerek gerekli görülenler, ŞYK görüşü ile birlikte Genel Sekreterliğe iletir.

d) Düzenlediği etkinliklere ilişkin yazılı ve görsel dökümanları, öğrenci konseyi tarafından hazırlanan bülten veya e-bültende yayınlanmak üzere ŞYK` una iletir. ŞYK bu dökümanları değerlendirerek Genel Sekreterliğe iletir.

e) Öğrenci Üyeleri ilgilendiren konuların görüşüldüğü ŞYK toplantılarına, ŞYK` nun davetiyle sözcü katılabilir.

f) İnşaat mühendisliği ve ulaştırma mühendisliği eğitimi ile ilgili konularda incelemeler yapar, sorunların çözümlenmesine dair hazırlanan raporları ŞYK`nun bilgisine sunar.

g) Üniversite Temsilcilerinin birbirleriyle ve bağlı bulundukları Şube ile ilişki ve işbirliğini sağlar.

ğ) Bulunduğu bölgedeki TMMOB`ye bağlı diğer öğrenci üye örgütleri ile ŞYK` nun bilgisi çerçevesinde iletişim kurabilir.

h) ŞYK`ndan, hazırlamış olduğu yazıların yayınlanması talebinde bulunabilir. Şube Öğrenci Kurulu yazılarının şube yayınlarında yayınlanmasına ŞYK kararı ile yer verilir. Şubeler öğrenci üye etkinliklerine ilişkin ayrı bir bülten ve e-bülten çıkaramaz.

ı) Sorumlu olduğu öğrenci üye faaliyetlerinin planlanması ile ilgili olarak bütçe hazırlar ve ŞYK onayına sunar.

i) Şube öğrenci seçimleri ŞYK gözlemcisi veya sorumlularının gözetim ve denetiminde yapılır.

 

(4) Öğrenci Meclisi;

a) Öğrenci Meclisine katılacak toplam öğrenci üye delege sayısı 250 öğrenciyi geçemez. Ülke çapında yer alan inşaat mühendisliği ve ulaştırma mühendisliği eğitimi veren Üniversitelerin;

1-Üniversite Temsilcileri,

2-Öğrenci Konseyi asıl üyeleri,

3-ŞYK tarafından aşağıda belirlenen şekilde sınıf temsilcileri arasından seçilecektir.

3.1 ) 1 ve 2 maddede tanımlanan delegeler dışında kalan sınıf temsilcileri arasından seçilir.

3.2) Şubelerden katılacak olan delege sayısı,  şubelerin öğrenci üye sayısının toplam öğrenci üye sayısına göre belirlenen oran ile OYK tarafından belirlenerek şubelere iletilir.

3.3) Örgün ve ikinci öğretim programları olan üniversitelerde aynı dönemden yalnızca bir sınıf temsilcisi delege olabilir.

b) Öğrenci meclisi, her yıl OYK tarafından belirlenen yer ve tarihte (Aralık ayı sonuna kadar) toplanır.

c) İnşaat mühendisliği ve ulaştırma mühendisliği öğrencilerinin sorunlarının tartışıldığı en geniş platformdur. Türkiye çapında yapılacak genel etkinliklerin tavsiye kararları Öğrenci Meclisi tarafından alınır, alınan kararlar yönetmeliklere aykırı olamaz.

ç) Meclis toplantısında Öğrenci Konseyi seçimleri yapılır. Konsey seçimlerinde;

  1. 4. sınıf (4. sınıf olup dönem sonunda mezun olacak) meclise katılan öğrenci üye,
  2. Bir sene konsey üyeliği yapmış öğrenci üye,
  3. Sınıf temsilcilerinin tamamı oluşturulmamış üniversitenin meclise katılan öğrenci üyesi,
  4. 40 (kırk) tan az öğrenci üyesi bulunan üniversitenin meclise katılan öğrenci üyesi,

aday olamaz.

Öğrenci Konseyi`ne aday olan öğrenci meclisi üyeleri adaylıklarını divana bildirir ve gizli oylama ile seçilir. Seçimler, İMO gözlemcisi ve sorumlularının, salonda bulunduğu saptandıktan sonra ve Oda Yönetmeliklerine ilkesel uygunluk içinde yapılır. Seçim sonuçlarına itirazlar, seçimleri takiben üç gün içerisinde Genel Sekreterliğe gerekçeleriyle birlikte yapılır.

d) OYK, Meclis Toplantılarında gerekli gördüğü zaman, süre kısıtlaması olmaksızın söz alır ve açıklamalarda bulunur.

(5) Öğrenci Konseyi;

a) Öğrenci Meclisi yıllık toplantısında yapılan seçim sonucunda 7 asıl, 7 yedek üyeden oluşan kuruldur. Öğrenci Konseyi`nin asil ve yedek üyelerinden en az birinin kadın üye olması gereklidir. Seçimlerde kadın aday olmaması durumunda bu hüküm uygulanmaz. Seçim sonrası oluşan Öğrenci Konseyi, OYK`nun onayına sunulur.

b) OYK tarafından onaylanmasını izleyen bir ay içerisinde Oda Genel sekreterliği tarafından toplantıya çağrılır.

c) Öğrenci konseyi 7 asıl üye ile toplanır. İlk toplantısında kendi arasından bir Başkan ve Sekreter Üye seçer. Başkan Konsey oturumlarını yönetir ve temsile yetkilidir. OYK, Öğrenci Üyeleri ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılarına, Başkan ya da Sekreter üyenin katılımını talep edebilir.

ç) Sekreter Üye ise Konsey üyeleri arasındaki ilişkinin sağlıklı olarak sürdürülmesini sağlar, gündem oluşturur ve yazışmaları denetler.

d) Öğrenci Meclisi kararları çerçevesinde yıllık çalışma programını hazırlayarak OYK`nun onayına sunar.

e) Şube Öğrenci Kurullarının çalışmalarını takip eder, değerlendirir, raporlar. Oda Yönetmeliklerine ve İMO Öğrenci Üye Yönetmeliğine aykırı bulduğu Şube Öğrenci Kurulu kararlarını OYK` ya sunar.

f) Almış olduğu kararları, gerektiğinde bütçesiyle birlikte OYK` nun onayına sunar, onaylanmasını takiben kararın yürütücülüğünü üstlenir.

g) TMMOB`ne bağlı diğer Odalardaki Öğrenci Üye örgütleri ve yurtdışındaki inşaat mühendisliği ve ulaştırma mühendisliği öğrencileri örgütleri ile OYK` nun bilgisi çerçevesinde ilişki kurabilir.

ğ) Yılda en az iki bülten veya e-bülten çıkarabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 12- 10 dan az öğrenci üyenin bulunduğu sınıflarda sınıf temsilcisi, 20 den az üyenin bulunduğu üniversitelerde üniversite  temsilcisi seçimi yapılmaz. ŞYK önerisi ile OYK tarafından atama yapılabilir.

 

MADDE 13 –  (1) Bu Yönetmelikte bulunmayan hükümler için TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği geçerlidir.

 

Yürürlük

MADDE 14 –  (1) Bu yönetmelik Yönetim Kurulunun 21 Aralık 2018 Tarih ve 1247 sayılı kararı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayınlanması

 

27.04.2007

40. Dönem 25 nolu toplantı 712 nolu karar

Yapılan Değişiklikler

1

01.10.2011

42. Dönem 22 nolu toplantı 1250 nolu karar

2

21.12.2018

46. Dönem 17 nolu toplantı 1247 nolu karar

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası